Regulamin Promocji


Regulamin promocji "Kup komputer i odbierz swój prezent pod choinkę"

I. ORGANIZATOR I UCZESTNIK PROMOCJI.

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Kup komputer i odbierz swój prezent pod choinkę", jest TRYTON Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szosa Lubicka 13 w Toruniu - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006913, zwana dalej TRYTON.
 2. Uczestnikiem promocji jest każdy Klient, który w okresie trwania promocji dokona kwalifikowanego zakupu. Z uczestnictwa w promocji wyłączeni są:
  • odbiorcy hurtowi,
  • zakupy dokonywane za pośrednictwem serwisu Allegro,

II. PRAWNE UREGULOWANIA PROMOCJI.

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej TRYTON.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI.

 1. Promocja "Kup komputer i odbierz swój prezent pod choinkę" przeprowadzona zostanie przez TRYTON w okresie od 06.12.2018 do 31.12.2018r.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zakupu.
 3. Prezent można odebrać tylko w dniu zakupu.

IV. ZASADY PROMOCJI.

 1. Udział w promocji jest dobrowolny.
 2. Klient, który dokona zakupu komputera u organizatora akcji ma prawo do wylosowania jednego prezentu.
 3. Wartość prezentów mieści się w granicach 30-300 zł.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany wylosowanej nagrody na inną lub na równowartość w gotówce.
 5. Organizator poprzez "komputer" rozumie każdy kompletny komputer stacjonarny lub notebook.
 6. W promocji mogą wziąć udział klienci kupujący sprzęt nowy, jak i również poleasingowy.
 7. Każdy Klient ma prawo do dokonania wielu zakupów promocyjnych w okresie trwania promocji.
 8. W przypadku zakupu większej ilości komputerów na jednym paragonie lub fakturze klientowi przysługuje prawo do tylko jednej nagrody.

V. POZOSTAŁE.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2018 r.